برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

معنی درس 6 فارسی اخلاق پسندیده (ششم دبستان)

3 ارسال ها
3 کاربران
7 Likes
71 نمایش‌
1
شروع کننده موضوع

سلام . معنی درس 6 رو میشه بهم بدید؟ 🌺 

 

اوّل دﺳﺖ و دﻫﺎن ﭘﺎك ﮐﻨﺪ، آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺧﻮان ﺣﺎﺿﺮ آﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻮان ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ، دﻫﺎن ﻓﺮاخ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ و ﻟﻘمه ﺑﺰرگ ﻧﮕﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﺪال ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻃﻌﺎم ﻧﺒﻮﯾﺪ و ﻧﮕﺰﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻃﻌﺎم اﻧﺪك ﺑﻮد آن را ﺑه دﯾﮕﺮان اﯾﺜﺎر ﮐﻨﺪ و در ﻟﻘﻤﻪ ي دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﮕﯿﺮد، ﺑﻞ اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻠﻠﯽ ﻣﯽ آرد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﻪ آب ﺣﺎﺟﺖ اﻓﺘﺪ، ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﺨﻮرد و آواز از دﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎرد ﭼﻮن ﺧﻼل ﮐﻨﺪ، اﮔﺮ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد، در ﺧﻼل ﮐﺮدن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

 

برچسب های موضوعات
3 پاسخ
1

سلام کاربر محترم مشق آنلاین

 

معنی متنی که فرستادید:

 

در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﺎره ﺳﻔﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ، ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻧﮕﯿﺮد ﺗﺎ دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎﯾﺶ در اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﺬا ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﻮب ﻏﺬا را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﻧﮕﺬارد و اﮔﺮ ﻏﺬا ﮐﻢ اﺳﺖ ﻃﻮري ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از او ﺑﺮﺳﺪ و در ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮان دﻗﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان دﺳﺖ از ﺧﻮردن ﺑﺮ ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ آرام ﻏﺬا ﺧﻮردن را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ آب اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، آب را آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮرد و و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن آب از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺻﺪا ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻼل دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.

 

 

 

0
شروع کننده موضوع

ممنون از شما ❤️ 

0

عااالی

پاسخ

با همکاری در این بخش، میتوانیم مسیر تحصیل فرزندانمان را راحت تر کنیم

دانلود نمونه سوال و کاربرگ آموزشی

انتخاب در مشق آنلاین

تمام حقوق برای مشق آنلاین محفوظ است. © 

info@mashghonline.ir

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0