برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

مترادف های درس کوشا و نوشا فارسی دوم دبستان؟

  

1
شروع کننده موضوع

میشه کلمات مترادف درس کوشا و نوشا را بهم بگید؟ (فارسی دوم ، درس ششم) 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 

برچسب های موضوعات
2 پاسخ
1
(فارسی دوم دبستان)
(مترادف های درس ششم)
 
 
سلام کاربر محترم مشق آنلاین 😎 
 
 
 • اﺳﻢ : ﻧﺎم
 • ﻏﯿﺮ از : ﺑﻪ ﺟﺰ
 • ﺷﺒﯿﻪ : ﻣﺜﻞ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ
 • ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ : ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
 • ﺗﺮك ﮐﺮدﻧﺪ : رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ، رﻓﺘﻨﺪ
 • ﻋﻠﻢ : داﻧﺶ
 • ﺗﻼش : ﮐﻮﺷﺶ
 • ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ : ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
 • آﻣﻮﺧﺘﻦ : ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ
 • آزاد : رﻫﺎ
 • مهرﺑﺎن : ﺑﺎ محبت
 • ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ : ﺑﯿﺎﻣﻮزد
 • ﺳﺮاﻧﺠﺎم : در آﺧﺮ
 • ﻻﻧﻪ : آﺷﯿﺎﻧﻪ
 • ﺗﻮاﻧﺎ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري
 • ﺑﺮﻧﺎ : ﺟﻮان
 • اﻣﺎﻧﺖ دار:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازوﺳﺎﯾﻞ ﻧﮕﻪ داري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﮐﻬﻦ : ﻗﺪﯾﻤﯽ
 • ﻻزم : ﻧﯿﺎز
 • اﻣﺎ : وﻟﯽ
 • داﻧﺎ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﯽ داﻧﺪ
 • ﮐﻮﺷﺎ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﻧﻮﺷﺎ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺴﺖ
 • ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ : ﺑﺪ ، ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ
 • ﺻﺒﺮ : ﺣﻮﺻﻠﻪ
 • ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ : ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
 • ﻧﺰد دوﺳﺘﺶ : ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺶ
1

ممنون از مشا

پاسخ