برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

سوال در مورد مفاهیم ریاضی پیش دبستان

  

1
شروع کننده موضوع

مفاهیم ترتیب، مجموعه سازی، تشخیص یا عدم تشخیص، تعلق یک شی به شی، مجموعه یعنی چه؟