برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

نحوه آموزش صحیح او استثنا از نظر شما چیست؟

3 ارسال ها
3 کاربران
2 Likes
57 نمایش‌
1
شروع کننده موضوع

در آموزش او استثنا کمی مهارت کافی ندارم و از شما بزرگواران طلب یاری دارم

برچسب های موضوعات
1 پاسخ
2

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي –ُ اﺳﺘﺜﻨﺎ

سلام کاربر محترم مشق آنلاین

 

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي –ُ اﺳﺘﺜﻨﺎ:

  • ابتدا کلماتی که با (–ُ اﺳﺘﺜﻨﺎ)  هست را در تابلو کلاس بنویسید.
  • در مرحله اول داستان خروس خوش آواز را تعریف کنید.
  • ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي (و) در ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
  • ﻧﺸﺎﻧﻪ ي (و) ﭼﻨﺪ ﺻﺪا داﺷﺖ؟
  • پاسخ میدهند: دو ﺻﺪا- (ﺻﺪاي او) و (ﺻﺪاي و)
  • آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﮐﻠﻤﺎت روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪا را دارد؟
  • پاسخ میدهند: ﺧﯿﺮ ﺻﺪاي ُ ﻣﯽ دﻫﺪ.
  • ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت (و) ﺻﺪاي (–ُ ) ﻣﯽ دﻫﺪ اُ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ را ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ:

 

ﯾﮏ روز در ﺷﻬﺮك اﻟﻔﺒﺎ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﮐﺎري ﺑﻮد ﻤﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺸﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ي (و) ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮش ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

او ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي رو ﺑﺮاي ﺟﺸﻦ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺻﺒﺢ روز ﺟﺸﻦ ﻫﻤﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺑﻮد.

اﻣﺎ از (و) ﺧﺒﺮي ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ.

دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي (و) رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي او اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎنه ي (و) رﺳﯿﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﺎراﺣﺖ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و دارد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻋﻠﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ (و) ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

–ُ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ (و) ﺑﻮد ﻓﻮرا ﮔﻔﺖ:

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر ﭼﻮن ﺻﺪاي ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮي ﺟﯿﺐ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮم.

ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺸﻦ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ دﻫﺎﻧﺖ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮ ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ.

ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد –ُ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎمه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻃﻮري ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ ي (و) ﺻﺪاي –ُ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ آن اُ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.

msi1994 شروع کننده موضوع 2021/02/12 20:16

با تشکر از راهنمایی شما

amir_banitabayahoo-com 2021/10/08 13:40

@mashgh-online

عالی و کامل توضیح دادید

ممنون

پاسخ

با همکاری در این بخش، میتوانیم مسیر تحصیل فرزندانمان را راحت تر کنیم

دانلود نمونه سوال و کاربرگ آموزشی

انتخاب در مشق آنلاین

تمام حقوق برای مشق آنلاین محفوظ است. © 

info@mashghonline.ir

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0