برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

برای ایجاد سوال جدید مقطع خود را انتخاب کنید

اعلانات
همه را پاک کن

کاربرگ تمرین ضمایر فاعلی و مفعولی انگلیسی برای کودکان

  

1
شروع کننده موضوع

نیاز به کاربرگ تمرین های آنلاین برای ضمایر فاعلی و مفعولی انگلیسی برای کودکان دارم 

ضمایر فاعلی I YOU HE SHE WE THY

ضمایر مفعولی ME YOU HIM HER US THEM همچنین افعال TOBE 

2 پاسخ
3

سلام کاربر محترم

 

کاربرگ تمرین ضمایر فاعلی درخواستی شما ضمیمه شد.

 

دانلود بفرمایید

 

👇👇

 

1

سلام کاربر محترم

 

کاربرگ تمرین ضمایر مفعولی درخواستی شما ضمیمه شد.

 

دانلود بفرمایید

 

👇👇

 

پاسخ